ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI

Międzynarodowy Instytut Grafologiczny im. G. Morettiego działa w Urbino od 1970 roku kontynuując rozwój dorobku Studia Grafologicznego „Fra Girolamo”, założonego w 1959 roku w Ankonie.
Działalność Instytutu, którego celem jest naukowa i społeczna promocja dyscyplin grafologicznych i ich wykorzystanie w kształtowaniu istoty ludzkiej (w obszarze osobistym, rodzinnym, szkolnym, zawodowym itp.) oraz pismoznawczych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości (ekspertyzy sądowe), wyraża się różnych dziedzinach:

  • Profesjonalne szkolenie grafologów i pismoznawców
  • Publikacje
  • Informacje i badania
  • Doradztwo zawodowe

Contact: Mr. Massimiliano Cataldi
Address: Scale San Francesco 8 – 60121 Ancona (IT)
Phone: (+39) 0722 2639
Website: www.istitutomoretti.it
E-Mail: info@istitutomoretti.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GIORDANO BRUNO”

Państwowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. G. Bruno jest instytucją realizującą siedem kierunków nauczania w zakresie Liceum Nauk Ścisłych, Liceum Nauk Humanistycznych, Technikum Przemysłowego, Liceum Nauk Stosowanych, Zawodowej Szkoły Handlowej, Technikum Handlowego, Państwowej Szkoły Zawodowej Przemysłu i Rzemiosła.
Szkoła ma swoje siedziby w trzech gminach: Budrio (z siedzibą główną), Medicina i Molinella w prowincji Bolonia (Włochy).
Do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych uczęszcza około 1250 uczniów, instytucja zatrudnia 136 nauczycieli i 31 pracowników niepedagogicznych.
Od 1 września 2019 r. urząd dyrektora Państwowego Zespołu Szkół Ponadstawowych obejmuje Guglielmina Uliano, która wdrożyła w obszar instytucji wewnętrzną organizację sieciową mającą na celu poprawę jakości kształcenia, również w celu zwiększenia i utrwalenia rozpoznawalności oferty programu szkolnego, wzmocnienia tożsamości kompleksu szkolnego z uwydatnieniem inkluzji, zrównoważonego rozwoju i umiędzynarodowienia.

Contact: Mrs. Guglielmina Uliano
Address: Viale I Maggio 5 – 40054 Budrio (IT)
Phone: (+39) 051 6923910
Website: www.iisgiordanobruno.edu.it
E-Mail: bois00300a@istruzione.it

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

Wydział Filozofii Uniwersytetu w Bukareszcie został założony w 1860 roku i jest istotnym ośrodkiem w świecie nowoczesnej i współczesnej edukacji i kultury rumuńskiej.
Obecnie, oprócz studiów na kierunku filozofia, wydział oferuje również programy nauczania na kierunkach pokrewnych, takich jak europeistyka, stosunki międzynarodowe i prawo wspólnotowe. Wydział Filozoficzny podzielony jest na dwie katedry: Katedra Filozofii Teoretycznej oraz Katedra Filozofii Praktycznej i Historii Filozofii, w skład której wchodzi również Katedra UNESCO ds. Wymian Międzykulturowych i Międzyreligijnych. Wydział Filozofii uczestniczy w rozwoju badań filozoficznych w najnowszych kierunkach międzynarodowych i obejmuje renomowane ośrodki badawcze: Centrum Badań Racjonalności i Przekonań, Centrum Badań Logiki, Filozofii i Historii Nauki, Centrum Badań nad Historią Idei Filozoficznych, Ośrodek Studiów Fenomenologicznych, Ośrodek Badań Etyki Stosowanej, Ośrodek Badań Prawa Międzypokoleniowego, Odpowiedzialności Społecznej i Zrównoważonego Rozwoju.

Contact: Mr. Marian Preda
Address: Soseaua Panduri 90 – Bucuresti (RO)
Phone: (+40) 213059730
Website: www.unibuc.ro
E-Mail: office@g.unibuc.ro

ASOCIATIA EUROPEAN ACADEMY

Akademia Europejska jest rumuńską instytucją szkolenia zawodowego zaangażowaną w prowadzeniu działań szkoleniowych i doradczych finansowanych ze środków publicznych i prywatnych, zwłaszcza w ramach programów krajowych i unijnych, takich jak Europejski Fundusz Społeczny i programy współpracy międzynarodowej. Grupami docelowymi są uczniowie, nauczyciele, instruktorzy, mniejszości, osoby o potrzebach specjalnych, a zwłaszcza grupy docelowe znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Misją Akademii Europejskiej jest zwiększanie zdolności podmiotów lokalnych w radzeniu sobie w kwestiach polityki zatrudnienia i dostępu do rynku pracy przez organizowanie szkoleń i programów nauczania w ramach nieustającego kształcenia (Lifelong learning) oraz przez promowanie polityk i dobrych praktyk na rzecz integracji społecznej, a także walka z dyskryminacją, tworzenie równych szans, gospodarka o obiegu zamkniętym, edukacja i nauka jako wartości i prawo.

Contact: Mr. Andrea Menna
Address: Bld. Luptatorilor 50 – Bucuresti (RO)
Phone: (+40) 746776319
Website: www.europeanacademy.ro
E-Mail: european.acad@gmail.com

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN ALBA

Inspectoratul Școlar Județean z Alba Iulia jest oddziałem rumuńskiego Ministerstwa Edukacji. ISJ Alba Iulia monitoruje przestrzeganie ogólnych zasad dotyczących edukacji i podstawowych poziomów wydajności, wdrażanie regulaminów szkolnych, poziom efektywności szkoleń oraz ich zgodność z programem szkolnym. Ponadto, w ramach swoich kompetencji terytorialnych, dba o realizację krajowych polityk wobec studentów. Prowadzi również działania weryfikacyjno-nadzorcze w celu oceny sprawności działania placówek oświatowych oraz stopnia realizacji planu oferty szkoleniowej.

Contact: Mr. Sandu Cornel Stelian
Address: Gabriel Bethlen 7 – Alba Iulia (RO)
Phone: (+40) 258817255
Website: www.isjalba.ro
E-Mail: secretariat@isjalba.ro

UNIWERSYTET WROCLAWSKI

Uniwersytet Wrocławski jedna z najbardziej prestiżowych Uczelni w Polsce i najważniejsza na Dolnym Śląsku, a jej renoma sięga poza granice kraju. Co roku studia podejmują tu obcokrajowcy, których Uniwersytet Wrocławski może gościć w ramach umów zawartych z ponad 370 uczelniami zagranicznymi. Studenci studiów licencjackich mają dostęp do programów stypendialnych nie tylko w krajach Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych. Uniwersytet Wrocławski jest jedyną uczelnią w kraju, która oferuje studia w połączeniu z programem ISEP.
Uniwersytet Wrocławski od wielu lat uczestniczy w programach mobilnościowych LLP, Erasmus i Erasmus+, skierowanych do studentów zarówno jako Organizacja Przyjmująca, jak i Wysyłająca.

Kontakt: Rafał Cieśla

Adres: Pl. Uniwersytecki 1 – Wroclaw (PL)

Tel.: (+48) 713752402

Strona web: www.uni.wroc.pl

E-Mail: kk@uwr.edu.pl

BB TRAINING

BB Training jest spółką założoną w grudniu 2019 roku i akredytowaną jako instytucja szkoleniowa w regionie Marche.
BB Training oferuje wsparcie w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na środki przeznaczone na edukację w szkołach podstawowych i średnich, dzięki możliwościom udziału w projektach i zarządzania programów Erasmus+, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszy Ministerialnych, współpracując z kadrą ekspertów w zakresie planowania, pozyskiwania środków, zarządzania i raportowania projektów finansowanych ze środków publicznych i prywatnych.
Spółkę tworzą profesjonaliści z umiejętnościami w zakresie edukacji i szkoleń zawodowych, specjaliści doświadczeni w zakresie administracji i rachunkowości oraz
programiści komputerowi.

Contact: Mrs. Barbara Baleani
Address: Via Pesaro n.34/B – Ancona (IT)
Phone: (+39) 3335617233
Website: https://www.bbtraining.eu
E-Mail: info@bbtraining.eu