THE PROJECT

Celem projektu HALO jest dostarczenie nauczycielom innowacyjnych narzędzi umożliwiających wspieranie procesów uczenia się w zindywidualizowanych działaniach pedagogicznych, zwłaszcza u uczniów przejawiających trudności w nauce. Ponadto zaproponowane w projekcie metody dają możliwość uzupełnienia znanych i powszechnie stosowanych procedur w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. W metodach tych wykorzystywana jest analiza pisma ręcznego uczniów opracowana na podstawie teorii pismoznawczych sięgających do osiągnięć współczesnej grafologii naukowej.  W niektórych krajach europejskich analiza grafologiczna stanowi istotne narzędzie dla nauczycieli i doradców edukacyjno-zawodowych, umożliwiające wyodrębnienie indywidualnych sposobów uczenia się, przeżywanych sytuacji dyskomfortu, czy zaburzeń poznawczych. Zastosowanie tejże metody pozwala również wyłonić cechy i zdolności intelektualne oraz niektóre charakterystyki osobiste, sprzyjając efektywniejszemu planowaniu dydaktycznemu oraz udoskonaleniu działań w zakresie doradztwa, w którym wykorzystanie potencjału analizy pisma stanowi swoiste ogniwo relacji między osobą a środowiskiem nauczania lub pracy.

Projekt jest realizowany w ostatnich klasach szkoły podstawowej i pierwszych klasach szkoły średniej (ISCED 3), których uczniowie przechodzący okres dojrzewania przejawiają podobne krytyczne i osobliwe cechy wspólne dla ich rówieśników z  krajów europejskich, zwłaszcza w trzech krajach zaangażowanych w projekt: we Włoszech, Rumunii i Polsce.

Projekt HALO stanowi odpowiedź na wyżej wymienione problemy a jego realizacja dąży do osiągnięcia następujących celów:

• dostarczenie nauczycielom, pedagogom i doradcom zawodowym innowacyjnych i efektywnych narzędzi umożliwiających: rozpoznawanie ogólnych stanów dyskomfortu i przyczyn trudności w uczeniu się; określanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka i promowanie samokształcenia dzieci; inicjowanie wśród dzieci i młodzieży wzrostu pozytywnej samooceny oraz przeciwdziałanie procederom porzucania nauki szkolnej. Istotnym celem jest poprawienie jakości poradnictwa szkolnego przez wyposażenie uczniów w kompetencje dokonywania indywidualnych wyborów oraz samodzielnego rozwoju.

• przyjęcie metod kształcenia ukierowanych na poprawę rozwoju funkcji krytycznych i poznawczych ucznia przez zastosowanie synergii nowych technologii z pismem odręcznym

• udoskonalenie innowacyjnych praktyk „ery cyfrowej” umożliwiających uczniom korzystanie z zalet procesów uczenia się właściwych dla pisma ręcznego.

W ramach projektu HALO stworzono następujące narzędzia operacyjne:

IO1 – Handwriting analysis handbook and on-line course for teachers

IO2- Handwriting analysis handbook for students guidance

IO3– Handwriting and word processing handbook & video-tutorials

Efekty oczekiwane w projekcie HALO w różnych grupach docelowych można zreasumować w następujący sposób:

• w odniesieniu do bezpośrednich uczestników projektu: HALO dostarczy odbiorcom podstawowych kompetencji pismoznawczych umożliwiających analizę pisma ukierunkowaną na poznanie przyczyn dyskomfortu, z możliwością zapobiegania jego skutkom. Ponadto pozwoli uzyskać umiejętności informatyczne niezbędne dla wypracowania synergii w procesach pisania i przetwarzania tekstu.

• w odniesieniu do partnerów organizacji: przyjęcie innowacyjnych podejść w planowaniu elastycznie dopasowywanych szkoleń i kursów orientacyjnych w granicach państw i Unii Europejskiej;

• Inni interesariusze: decydenci regionalni, krajowi i unijni; ośrodki zatrudnienia, izby handlowe i partnerzy społeczni – ci i inni interesariusze będą mieli okazję skorzystać z wyników projektu, dzięki nowatorskim i elastycznym koncepcjom modelu HALO.